ชื่อโรงเรียน :   มัธยมวานรนิวาส
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายศิริ สาระนันท์
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   4
ถนน :  
บ้าน :   400 บ้านวานรนิวาส
ตำบล :   วานรนิวาส
อำเภอ :   วานรนิวาส
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47120
โทรศัพท์ :   042791644
fax :   042791153
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   75   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   91   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   2858   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 1516   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 1342   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    87    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort