ชื่อโรงเรียน :   บ้านม่วงพิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   2
ถนน :  
บ้าน :   2
ตำบล :   ม่วง
อำเภอ :   บ้านม่วง
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47140
โทรศัพท์ :   042794116 0810555965
fax :   042794117
E-mail :   banmuangpit@thaimail.co
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   54   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1517   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 886   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 595   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    55    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort