ชื่อโรงเรียน :   อากาศอำนวยศึกษา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายประยงค์ บุญมา
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   17
ถนน :  
บ้าน :   165
ตำบล :   อากาศ
อำเภอ :   อากาศอำนวย
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47170
โทรศัพท์ :   042799121
fax :   042799061
E-mail :  
website :   http://school.bed.go.th
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   67   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   2022   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 1106   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 916   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    65    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort