ชื่อโรงเรียน :   หนองหลวงศึกษา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนุกูล อ่อนสุระทุม
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :  
บ้าน :   บ้านหนองหลวง
ตำบล :   หนองหลวง
อำเภอ :   สว่างแดนดิน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47110
โทรศัพท์ :   042722226
fax :   042722228
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   35   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   868   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 769   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 99   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    38    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort