ชื่อโรงเรียน :   บงเหนือวิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสายันต์ พาดี
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   2
ถนน :  
บ้าน :   2
ตำบล :   บงเหนือ
อำเภอ :   สว่างแดนดิน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47110
โทรศัพท์ :   042981278
fax :   042981278
E-mail :   ิbongnuawtt@thaimail.co
website :   http://members.thai.net
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   25   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   380   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 285   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 106   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    17    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort