ชื่อโรงเรียน :   สว่างแดนดิน
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายธีรพงษ์ สุวรรณเวทิน
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   12
ถนน :  
บ้าน :   บ้านโคกสว่าง
ตำบล :   สว่างแดนดิน
อำเภอ :   สว่างแดนดิน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47110
โทรศัพท์ :   042721030
fax :   042721030
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   78   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   79   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   2804   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 2032   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 772   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    87    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort