ชื่อโรงเรียน :   เต่างอยพัฒนศึกษา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายประมวล อินทรศรี
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   6
ถนน :  
บ้าน :   5
ตำบล :   เต่างอย
อำเภอ :   เต่างอย
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47260
โทรศัพท์ :   042761228
fax :   042761022
E-mail :   tpsc@windowslive.com
website :   http:lapschools.net/sk_
     
ระยะทาง :   25   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   38   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1003   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 605   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 398   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    32    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort