ชื่อโรงเรียน :   ร่มเกล้า
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายประมินทร์ แซ่เอีย (รอง ผอ.)
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   14
ถนน :  
บ้าน :   14
ตำบล :   ตองโขบ
อำเภอ :   โคกศรีสุพรรณ
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042766063
fax :   042736064
E-mail :   Romklao751@hotmail.com
website :   WWW.RK.AC.TH
     
ระยะทาง :   30   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   59   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1400   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 829   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 571   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    51    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort