ชื่อโรงเรียน :   เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายลิขิต คำภูแสน
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   2
ถนน :  
บ้าน :   บ้านเจริญศิลป์
ตำบล :   เจริญศิลป์
อำเภอ :   เจริญศิลป์
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47290
โทรศัพท์ :   042
fax :   143
E-mail :   Jrsschool2003@yahoo.com
website :   http://school.obec.go.t
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   37   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   771   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 615   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 156   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    33    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort