ชื่อโรงเรียน :   โพนพิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   7
ถนน :  
บ้าน :   7
ตำบล :   บ้านโพน
อำเภอ :   โพนนาแก้ว
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47230
โทรศัพท์ :   042170446
fax :   042170446
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   40   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   22   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   471   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 270   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 183   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    21    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort