ชื่อโรงเรียน :   นาแกพิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายสุวรรณ ตรีขัน
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   57 หมู่5
ถนน :   มัธยมจันทร์
บ้าน :  
ตำบล :   นาแก
อำเภอ :   นาแก
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48130
โทรศัพท์ :   -
fax :   042571238
E-mail :   -
website :   -
     
ระยะทาง :   50   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   54   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1232   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล -   คน  ระดับประถมศึกษา -    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น -   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย -   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    0    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort