ชื่อโรงเรียน :   ผึ่งแดดวิทยาคาร
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสมจิต ราชิวงค์
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   -
ถนน :   -
บ้าน :   -
ตำบล :   ผึงแดด
อำเภอ :   เมือง
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   มุกดาหาร
ไปรษณีย์ :   49000
โทรศัพท์ :   -
fax :   042636196
E-mail :   -
website :   -
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   41   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   879   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล -   คน  ระดับประถมศึกษา -    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น -   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย -   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    -    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort