ชื่อโรงเรียน :   โพนทองวิทยาคาร
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นาง-
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :  
ถนน :  
บ้าน :  
ตำบล :   โพนทอง
อำเภอ :   เรณูนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   80   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   0   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   0   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล    คน  ระดับประถมศึกษา    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น    คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย    คน
           
จำนวนห้องเรียน :    0    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort