ชื่อโรงเรียน :   อนุบาลบ้านแพง
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ -
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   -
ถนน :   -
บ้าน :   -
ตำบล :   บ้านแพง
อำเภอ :   บ้านแพง
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48140
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :      คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :      คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล    คน  ระดับประถมศึกษา    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น    คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย    คน
           
จำนวนห้องเรียน :        ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort