ชื่อโรงเรียน :   เจ็ดสีวิทยาคาร
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นาย-
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ -
    โทรสาร -
    E-mail -
หมู่ :  
ถนน :  
บ้าน :  
ตำบล :   บ้านต้อง
อำเภอ :   เซกา
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   บึงกาฬ
ไปรษณีย์ :   38150
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   0   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   0   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล    คน  ระดับประถมศึกษา    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น    คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย    คน
           
จำนวนห้องเรียน :    0    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :   0   คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort