ชื่อโรงเรียน :   ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นาย-
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ -
    โทรสาร -
    E-mail -
หมู่ :   6
ถนน :   -
บ้าน :   โนนอุดมดี
ตำบล :   ดอนเตย
อำเภอ :   นาทม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48140
โทรศัพท์ :   -
fax :   -
E-mail :   -
website :   -
     
ระยะทาง :   -   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   0   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   0   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล    คน  ระดับประถมศึกษา    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น    คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย    คน
           
จำนวนห้องเรียน :    0    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort