ชื่อโรงเรียน :   บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นาย0
    สกุล 0
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :  
ถนน :  
บ้าน :  
ตำบล :   พังขว้าง
อำเภอ :   เมือง
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   -
fax :   -
E-mail :   -
website :   -
     
ระยะทาง :   -   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   0   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย -   คน วิชาการศึกษาพิเศษ -   คน
    วิชาสังคมศึกษา -   คน วิชาพลศึกษา -   คน
    วิชาภาษาไทย -   คน วิชาภาษาอังกฤษ -   คน
    วิชาวิทยาศาสตร์ -   คน วิชาคณิตศาสตร์ -   คน
    วิชาคอมพิวเตอร์ -   คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   0   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล -   คน  ระดับประถมศึกษา -    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น -   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย -   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    0    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :   -   คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort