ชื่อโรงเรียน :   โซ่พิสัยพิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นาย-
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ -
    โทรสาร -
    E-mail -
หมู่ :  
ถนน :  
บ้าน :  
ตำบล :   โซ่
อำเภอ :   โซ่พิสัย
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   บึงกาฬ
ไปรษณีย์ :   38170
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   0   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   0   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย 0   คน วิชาการศึกษาพิเศษ 0   คน
    วิชาสังคมศึกษา 0   คน วิชาพลศึกษา 0   คน
    วิชาภาษาไทย 0   คน วิชาภาษาอังกฤษ 0   คน
    วิชาวิทยาศาสตร์ 0   คน วิชาคณิตศาสตร์ 0   คน
    วิชาคอมพิวเตอร์ 0   คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   0   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล    คน  ระดับประถมศึกษา    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น    คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย    คน
           
จำนวนห้องเรียน :    0    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort