ชื่อโรงเรียน :   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นางร้อยตำรวจเอกหญิงแววมณี
    สกุล เสนาศรี
    โทรศัพท์มือถือ -
    โทรสาร -
    E-mail -
หมู่ :   -
ถนน :   -
บ้าน :   โนนขาม
ตำบล :   นาใน
อำเภอ :   โพนสวรรค์
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48190
โทรศัพท์ :   -
fax :   -
E-mail :   -
website :   -
     
ระยะทาง :   1   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   10   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย -   คน วิชาการศึกษาพิเศษ -   คน
    วิชาสังคมศึกษา -   คน วิชาพลศึกษา -   คน
    วิชาภาษาไทย -   คน วิชาภาษาอังกฤษ -   คน
    วิชาวิทยาศาสตร์ -   คน วิชาคณิตศาสตร์ -   คน
    วิชาคอมพิวเตอร์ -   คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   67   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล -   คน  ระดับประถมศึกษา -    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น -   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย -   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    0    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :   -   คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort