เลือกโรงเรียนประจำ
สนามสอบ O-NET
รับเฉพราะนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น
            รหัสนักศึกษา       รหัสบัตรประชาชน
                   
   

 

คู่มือการเลือกโรงเรียน


รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร ตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 10-13 มกราคม 2562

อัตราค่าตอบแทน

  1. ค่าตอบแทนวันละ 450 บาท
  2. สามารถเบิกค่าที่พักได้ไม่เกิน 400 บาทต่อ1คืน(พร้อมใบเสร็จ)
  3. ค่าพาหนะเบิกตามระยะทางจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 และ อาจารย์/บุคลากร คณะครุศาสตร์

หน้าที่
1.  ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบฯ ด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิผลสูงสุด
2.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบว่าเป็นตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนดใน
คู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบและบันทึกรายงานต่อประธานคณะทำงานฯ
3.  ตรวจสอบการเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบ และกล่องบรรจุกระดาษคำตอบก่อนการสอบของแต่ละวิชา
4.  ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบระหว่างการสอบ
5.  ตรวจสอบการปิดซองบรรจุกระดาษคำตอบหลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา
6.  ตรวจสอบการบรรจุซองกระดาษคำตอบลงกล่องปรับขนาด (กล่องสำหรับบรรจุซองกระดาษคำตอบ   กลับ สทศ.)
7.  รายงานการปฏิบัติงานดำเนินงานต่อประธานคณะทำงานฯ ส่งหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ไปปฏิบัติงาน 
หลักฐานค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ให้ประธานคณะทำงาน

หมายเหตุ: ตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบเท่านั้น จะไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการบริหารการทดสอบ

หมายเหตุ:ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปสังเกตการณ์ประจำสนามสอบต่างๆนั้น ทางคณะครุศาสตร์ จะนัดตัวแทน สทศ. ที่ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้งนึงส่วนวัน/เวลา/สถานที่นั้นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

** สอบถามข้อมูลได้ที่
พี่นัท โทรศัพท์ : 062-5645550
Face book : chuleeporn nut lapjit
Line : 0625645550