โรงเรียนฝึกสอน นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205104 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวฐาปนี  คำเกษ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205119 
 ชื่อ - สกุล : นายชาญชัย  ผึ้งศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205123 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปวีณา  วงค์สีดา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207103 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวมณฑาทิพย์  สุวรรณมาโจ
 ที่อยู่ : ตำบล ธาตุเชิงชุม    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207108 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวขวัญชนก  แพนสิงห์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207124 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสิริธิดา  จิตอามาตย์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208102 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุนิตา  ป้องสมบัติ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208117 
 ชื่อ - สกุล : นายราชัน  วะชุม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209128 
 ชื่อ - สกุล : นายพิเชษฐ์  แพงสอน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209133 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวแพรพลอย  นามไพร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort