โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาว ปิยะวดี   เกียรติกุลกังวาน

รหัสนักศึกษา : 63115217103
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:42


 2.


 

 

นายวีรยุทธ์  คิดไร

รหัสนักศึกษา : 63115217104
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:08:59


 3.


 

 

นางสาวศศิธร  วรราช

รหัสนักศึกษา : 63115217108
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:54:01


 4.


 

 

นางสาวกุลยา  คำคูณ

รหัสนักศึกษา : 63115217118
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:00:05


 5.


 

 

นายชนกานต์  แก้วสีหา

รหัสนักศึกษา : 63115239102
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:25:17


 6.


 

 

นางสาวนันทวรรณ์  แก้วศรี

รหัสนักศึกษา : 63115239111
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:04:15


 7.


 

 

นายอัมรินทร์  สุธรรมจา

รหัสนักศึกษา : 63115239121
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:41:08


 8.


 

 

นางสาวพรชิตา   ทรัพย์แก้ว

รหัสนักศึกษา : 63115239129
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:18:16


 9.


 

 

นางสาวกมลชนก  ประดับพันธ์

รหัสนักศึกษา : 63115242210
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:33:04


 10.


 

 

นางสาวกุลธิดา  นิลนามะ

รหัสนักศึกษา : 63115242221
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:48:51


 11.


 

 

นางสาวศลิษา   ดีโคตร

รหัสนักศึกษา : 63115242222
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:53:13


 12.


 

 

นายอัษฎาวุธ  วงค์สินไชย

รหัสนักศึกษา : 63115244111
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:58:48


 13.


 

 

นางสาวสุพิชชา  วงศ์สีดา

รหัสนักศึกษา : 63115244112
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:21:11


 14.


 

 

นางสาวสุนิตา  แก้วเคน

รหัสนักศึกษา : 63115244207
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:05:52


 15.


 

 

นางสาวอุไรภรณ์  เถาแก้ว

รหัสนักศึกษา : 63115244221
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:31:45


 16.


 

 

นางสาวศิริกรการ  ขันตีจิต

รหัสนักศึกษา : 63115245108
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:38:28


 17.


 

 

นางสาวศุจินทรา  แก้วปีลา

รหัสนักศึกษา : 63115245127
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:02:34


 18.


 

 

นางสาวธัญญาเรศ  จำปาวัน

รหัสนักศึกษา : 63115245128
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:44:07


 19.


 

 

นางสาวชลธิชา  นครพันธ์

รหัสนักศึกษา : 63115245134
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:47:19


 20.


 

 

นางสาวธัญญลักษณ์  บุญหล้า

รหัสนักศึกษา : 63115246105
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:12:36


 21.


 

 

นางสาวสุปรียา  ไชยเชษฐ์

รหัสนักศึกษา : 63115268115
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:39:16


 22.


 

 

นางสาวกิตติยา  พรหมอารักษ์

รหัสนักศึกษา : 63115268116
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:42:12


 23.


 

 

นางสาวอาทิตยา  อัมพวา

รหัสนักศึกษา : 63115268133
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:30:36


 24.


 

 

นางสาวรัชนีกร  เคล้าดี

รหัสนักศึกษา : 63115268211
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:39:06


 25.


 

 

นายชยพล  สนมศรี

รหัสนักศึกษา : 63115270101
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:47:53


 26.


 

 

นางสาวพิยดา  ใจอดทน

รหัสนักศึกษา : 63115270102
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 11:33:41


 27.


 

 

นางสาว กานต์ทิตา  นาคะจารย์

รหัสนักศึกษา : 63115270114
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:25:49


 28.


 

 

นางสาวนางสาววีรดา  สุมนารถ

รหัสนักศึกษา : 63115270127
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:42:20


 29.


 

 

นายธีรพล  เชื้อคำฮด

รหัสนักศึกษา : 63115271105
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:44:12


 30.


 

 

นายณัฐวุฒิ  ปัญญาวัน

รหัสนักศึกษา : 63115271122
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:03:46

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort