โรงเรียนฝึกสอน อนุบาลสกลนคร

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202125 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอริศรา  สุธรรม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202129 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปาณิสรา   ขันตะราช
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205112 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลลนัฐ  เติมสุทา
 ที่อยู่ : ตำบล สว่างแดนดิน    อำเภอ สว่างแดนดิน   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจิดาภา  คำโสม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205126 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธันยพร  กั้วมาลา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101237113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอุไรวรรณ  คุณศักดิ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101237117 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศดานันท์  ขันธ์แก้ว
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort