โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวกมลลักษณ์   จันจำปา

รหัสนักศึกษา : 64115217102
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:09:47


 2.


 

 

นางสาวภัณฑิลา  คำเกษ

รหัสนักศึกษา : 64115217109
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:05:59


 3.


 

 

นางสาวรพีพร  ภูวงศ์

รหัสนักศึกษา : 64115217125
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:07:56


 4.


 

 

นางสาวภิญญา  น้อยอินทร์ศรี

รหัสนักศึกษา : 64115217130
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:00:28


 5.


 

 

นางสาวสุพัตรา  นิลทะราช

รหัสนักศึกษา : 64115239114
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:16:57


 6.


 

 

นางสาวญาณี  วงศ์ษาศิริ

รหัสนักศึกษา : 64115239126
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:10:27


 7.


 

 

นายธีรภัทร์  นพคุณวงค์

รหัสนักศึกษา : 64115239205
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:23:51


 8.


 

 

นายนัฐพงษ์  ยันทะแย้ม

รหัสนักศึกษา : 64115239225
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:22:06


 9.


 

 

นางสาวนงนภัส  ยะพลหา

รหัสนักศึกษา : 64115242109
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:07:05


 10.


 

 

นางสาวลักษณี  นาคคูบัว

รหัสนักศึกษา : 64115242125
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:07:03


 11.


 

 

นางสาวกาญจนา  ทิลารักษ์

รหัสนักศึกษา : 64115242216
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 05:59:19


 12.


 

 

นางสาวพนิดา  วิลามาตร

รหัสนักศึกษา : 64115244106
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:30:37


 13.


 

 

นางสาวชนิตา  ฮ่มภูงอย

รหัสนักศึกษา : 64115244113
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:30:22


 14.


 

 

นางสาวพัชรินทร์  ศรีจันทร์

รหัสนักศึกษา : 64115244118
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:04:39


 15.


 

 

นางสาวจุฑารัตน์  ตรงกงนาม

รหัสนักศึกษา : 64115244121
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:30:22


 16.


 

 

นางสาวศิโรรัตน์  แสนชัย

รหัสนักศึกษา : 64115245108
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-01 02:21:58


 17.


 

 

นางสาวชญานิน  คำสงค์

รหัสนักศึกษา : 64115245109
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-01 02:30:14


 18.


 

 

นางสาวชญาดา  โน๊ตสุภา

รหัสนักศึกษา : 64115245110
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-02 03:46:47


 19.


 

 

นางสาวฤทัย  อุทาสี

รหัสนักศึกษา : 64115245113
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-05 04:48:04


 20.


 

 

นายกิตติกุล  แก้วฝ่าย

รหัสนักศึกษา : 64115246209
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 07:11:22


 21.


 

 

นาย​ วัชระ​ นาม​โยธาวัชระ  นามโยธา

รหัสนักศึกษา : 64115246217
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 07:10:18


 22.


 

 

นางสาวนิติยา  ภาคภูมิ

รหัสนักศึกษา : 64115267101
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-03 12:31:36


 23.


 

 

นางสาวปวีณา  คุณสิงห์

รหัสนักศึกษา : 64115267114
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 12:28:24


 24.


 

 

นายถิรวัฒน์  ฤทธิ์ขันธ์

รหัสนักศึกษา : 64115268101
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:44:45


 25.


 

 

นางสาวสุกานดา  สอนพิมพ์

รหัสนักศึกษา : 64115268220
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 07:26:28


 26.


 

 

นางสาวสุกัญญา  แจ่มสุวรรณ์

รหัสนักศึกษา : 64115268229
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:49:15


 27.


 

 

นายคามิน  มะโนขันธุ์

รหัสนักศึกษา : 64115270104
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-03 06:36:07


 28.


 

 

นายวชิรวิชญ์  สารโพคา

รหัสนักศึกษา : 64115271103
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:46:53


 29.


 

 

นางสาวชนันดา  การุญ

รหัสนักศึกษา : 64115271126
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:50:22

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort