โรงเรียนฝึกสอน เชิงชุมราษฎร์นุกูล

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201104 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอารียา  ประพัศรางค์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201133 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอินทิรา  ตะระแจ่ม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวชุฐิพร  บุตรไชย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202116 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาวดี  อนุญาหงษ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101204104 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริลักษณ์  บุญทัน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101204114 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉราพร  กุลวงค์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101204122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวมณีนุช  คำสวัสดิ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101204129 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวเบญญาภา  รัตนวงศ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206104 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชนีพร  นีอำมาตย์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวลักษ์ขณา  ขันติยู
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206129 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวพรนภา  แจ้งสว่าง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206132 
 ชื่อ - สกุล : นายกชกร  พลศักดิ์ขวา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206136 
 ชื่อ - สกุล : นายอนุชิต  ไชยวงศ์ษา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209108 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอาริษา  อนันตวุฒิ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล  งามนุช
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209132 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฑาทิพย์  วงศรีลา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวทิพประภาพร  แก้วก่อ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 18.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235127 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอรวรรณ  ไพรัตน์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort