โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวณัฐกุล  แก้วไชยโย

รหัสนักศึกษา : 63115217117
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:13:41


 2.


 

 

นางสาวอรุณรัตน์   นนท์เหล่าพล

รหัสนักศึกษา : 63115217125
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:16:06


 3.


 

 

นางสาวธนาพร  จันดาเขียว

รหัสนักศึกษา : 63115242121
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:27:59


 4.


 

 

นางสาวพัชราภา   นันทะราช

รหัสนักศึกษา : 63115242226
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:27:47


 5.


 

 

นางสาวกัญญารัตน์  ชาเครือ

รหัสนักศึกษา : 63115244104
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:41:42


 6.


 

 

นางสาวรชิตา  ศิริวงศ์

รหัสนักศึกษา : 63115244203
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:01:44


 7.


 

 

นางสาววิยดา  ไชยสุวรรณ

รหัสนักศึกษา : 63115244204
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:06:55


 8.


 

 

นางสาวภัทรลภา  คำลุน

รหัสนักศึกษา : 63115244222
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:02:27


 9.


 

 

นายทรัพย์อนันต์  มุลตะกร

รหัสนักศึกษา : 63115245112
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:25:03


 10.


 

 

นายศัสตรา  สุวรรณจันทร์

รหัสนักศึกษา : 63115245114
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:43:26


 11.


 

 

นางสาวกนกอร  คำพิลา

รหัสนักศึกษา : 63115245216
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 00:09:53


 12.


 

 

นายคมสัน  ดำคำ

รหัสนักศึกษา : 63115267115
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:54:33


 13.


 

 

นางสาวเกดกานดา   คะปัญญา

รหัสนักศึกษา : 63115267127
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:52:21


 14.


 

 

นางสาวปิยะธิดา  ติงมหาอินทร์

รหัสนักศึกษา : 63115268226
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:47:24


 15.


 

 

นางสาวรุ่งตะวัน  ทวายตาคำ

รหัสนักศึกษา : 63115268229
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:47:10


 16.


 

 

นางสาวธนพร  พยุวงศ์

รหัสนักศึกษา : 63115270106
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:51:58


 17.


 

 

นางสาวยลดา  ภิรมย์วัชระภานนท์

รหัสนักศึกษา : 63115270126
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 23:19:09


 18.


 

 

นางสาวพรรณารายณ์  บุญเเสง

รหัสนักศึกษา : 63115270132
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:53:25


 19.


 

 

นางสาวขวัญตะวัน  ไชยโคตร

รหัสนักศึกษา : 63115271111
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:57:10


 20.


 

 

นางสาวณัฐนิชา  จันทสิทธิ์

รหัสนักศึกษา : 63115271117
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:57:19

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort