โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวชลีกร  โสภา

รหัสนักศึกษา : 62115267107
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2022-04-01 14:19:26


 2.


 

 

นายอนิรุต  แก้วจันทร์

รหัสนักศึกษา : 62115269121
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2020-08-10 19:27:47


 3.


 

 

นางสาวเปียโน  นาเวียง

รหัสนักศึกษา : 63115242213
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:31:30


 4.


 

 

นางสาวกุลธิดา  โพติยะ

รหัสนักศึกษา : 63115242219
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:26:34


 5.


 

 

นางสาวชญาณี  ขันทะชา

รหัสนักศึกษา : 63115242220
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:29:38


 6.


 

 

นายชญานิน  คำภูมี

รหัสนักศึกษา : 63115244109
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 16:52:47


 7.


 

 

นายธนกฤษ  ทิพม้อม

รหัสนักศึกษา : 63115244131
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:09:03


 8.


 

 

นายพีรพัฒน์  พลราชม

รหัสนักศึกษา : 63115244217
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 17:34:18


 9.


 

 

นายศิวากร   ศิริธรรม

รหัสนักศึกษา : 63115269101
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:30:19


 10.


 

 

นางสาวฐนิชา  เปี้ยมั่น

รหัสนักศึกษา : 63115269104
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 12:12:54

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort