โรงเรียนฝึกสอน เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235101 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาพร  แสนธานี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235119 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวน้ำฝน  พรมนาถ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101237121 
 ชื่อ - สกุล : นายวรัญญู  สอนสมนึก
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort