โรงเรียนฝึกสอน ท่าแร่วิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201101 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวมนต์ตรา  ไชยเลิศ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202111 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววรัญญา  ทองแท้
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202120 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวดวงฤทัย  เสมอพิทักษ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101237114 
 ชื่อ - สกุล : นายธรรมรัตน์  แพงสาระ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101237122 
 ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองคำ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort