โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวชลลดา  ชื่นใจ

รหัสนักศึกษา : 63115217126
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:52:35


 2.


 

 

นางสาวกิตติยา  สีเทียวไทย

รหัสนักศึกษา : 63115217132
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:09:21


 3.


 

 

นางสาวขวัญจิรา   สุรินทะ

รหัสนักศึกษา : 63115245225
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 10:12:10


 4.


 

 

นางสาวรัญชิดา  ศรีมุกดา

รหัสนักศึกษา : 63115246203
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:10:37


 5.


 

 

นางสาวรุ่งทิวา  ดวงปากดี

รหัสนักศึกษา : 63115246220
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 09:38:51


 6.


 

 

นางสาวอรจิรา  พิมพ์สวัสดิ์

รหัสนักศึกษา : 63115271102
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:22:35


 7.


 

 

นางสาวศิริภาพร  อินทร์คำน้อย

รหัสนักศึกษา : 63115271119
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:33:59

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort