โรงเรียนฝึกสอน อนุบาลพรรณานิคม

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202102 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศรรัก  โยตะสี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202109 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววิมลพร  แสนขวา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202123 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกรณ์กาญจน์  สุนรบดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206110 
 ชื่อ - สกุล : นายสยามินทร์  แสนมิตร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206120 
 ชื่อ - สกุล : นายคณบดี  อุทโธ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209119 
 ชื่อ - สกุล : นายพชร  ถนอมสมบัติ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort