โรงเรียนฝึกสอน บ้านสูงเนินสามัคคี

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201102 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนนท์ธิรา  แก้วกิ่ง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201109 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกอบกุล  ไชยบุดดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201130 
 ชื่อ - สกุล : นายนันทวัฒน์  ผันผ่อน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort