โรงเรียนฝึกสอน บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุนิตา  แก่นนาคำ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201126 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธนพร  สุธรรม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208101 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208118 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปรียาภรณ์  ศรีอัมพร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208119 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐกานต์  สูญราช
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235103 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนิธิพร  ไพรีรณ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort