โรงเรียนฝึกสอน บ้านอากาศ

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201127 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววันเพ็ญ  ไตรวงศ์ย้อย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101202101 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลณัติ  อินธิสิทธิ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205117 
 ชื่อ - สกุล : นายอภิวัฒน์  ฝ่ายเทศ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205132 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวภัคนันท์  ไชยนา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235111 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวลักขณา  แก้วพาดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235124 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววิราสินี  แก้วพาดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort