โรงเรียนฝึกสอน สกลราชวิทยานุกูล

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววิศรุตา   จันกันยา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201123 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐรีพร  นครังสุ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201124 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวเพ็ญนภา  แก้วเคน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101204112 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวณัชชา  เที่ยงธรรม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101204132 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวดวงทิพย์  พิมมานนท์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206102 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกัลยรัตน์  ยะพลหา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206103 
 ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎา  เขตบ้าน
 ที่อยู่ : ตำบล ท่าค้อ    อำเภอ เมือง   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206107 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวมลิษา  เพ็ญคำ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206111 
 ชื่อ - สกุล : นายสิริโชควัฒนา  ไชยรบ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206127 
 ชื่อ - สกุล : นายเดชา  สุวรรณศรี
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านเชียง    อำเภอ หนองหาน   จังหวัด อุดรธานี

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอรนุช  ทรงวิชา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208129 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลชนก  ฐานทนดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208130 
 ชื่อ - สกุล : นายนฤปนาถ  หาญชุยชาย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209107 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฑามาศ  ขาวเมฆา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209115 
 ชื่อ - สกุล : นายพงศกร  ฝ่ายเทศ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235110 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปภัสรา  คึมยะราช
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235126 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอรชฎา  สาขามุละ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort