โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายณัฐพล  อัคนิจ

รหัสนักศึกษา : 62115246116
สาขาวิชา : พลศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2020-08-08 14:17:51


 2.


 

 

นายภาคภูมิ  อัญฤาชัย

รหัสนักศึกษา : 63115242215
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:13:31


 3.


 

 

นางสาวธีริศรา  นามโยธา

รหัสนักศึกษา : 63115245109
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:09:01


 4.


 

 

นางสาวจุฬารัตน์  สูตรชัย

รหัสนักศึกษา : 63115245113
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:41:02


 5.


 

 

นางสาวกฤษติญา  มนัสการ

รหัสนักศึกษา : 63115245132
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:09:01


 6.


 

 

นางสาวสุพัฒตรา  เวชกามา

รหัสนักศึกษา : 63115245206
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:52:27


 7.


 

 

นายทศพร  จันทร์เขียว

รหัสนักศึกษา : 63115246101
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:25:44


 8.


 

 

นางสาวหนึ่งฤทัย  เย็นทะชิด

รหัสนักศึกษา : 63115246103
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:53:21


 9.


 

 

นายสุวชัช  แต้ศิริเวชช์

รหัสนักศึกษา : 63115246107
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:44:07


 10.


 

 

นายสฤษดิ์พงษ์  วารีย์

รหัสนักศึกษา : 63115246111
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:09:31


 11.


 

 

นายณัฐพงษ์  นาอุดม

รหัสนักศึกษา : 63115246132
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:44:05


 12.


 

 

นางสาวสุชัญญา  บุราย

รหัสนักศึกษา : 63115246204
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:06:47


 13.


 

 

นายวัชรพล  ผิวผ่อง

รหัสนักศึกษา : 63115246227
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:41:45


 14.


 

 

นายณปวร  เหล็กสีไทย

รหัสนักศึกษา : 63115260104
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:27:13


 15.


 

 

นางสาวน้ำทิพย์  แก้วปีลา

รหัสนักศึกษา : 63115260108
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:59:39


 16.


 

 

นางสาวสุพัตรา  หล้าจันทะ

รหัสนักศึกษา : 63115260118
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:09:23


 17.


 

 

นายนพศักดา  เปาวะนา

รหัสนักศึกษา : 63115260123
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:38:11


 18.


 

 

นางสาวบัณฑิตา  แสนมุงคุณ

รหัสนักศึกษา : 63115265119
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:27:41


 19.


 

 

นายวชิรวิทย์  บุตรประชา

รหัสนักศึกษา : 63115265125
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:47:09


 20.


 

 

นางสาวธิติสุดา  อุทัยวัฒน์

รหัสนักศึกษา : 63115268106
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:41:05


 21.


 

 

นายสุวิช  บุบผาชาติ

รหัสนักศึกษา : 63115268113
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:34:47


 22.


 

 

นายเทพศิลป์  โคตรอาษา

รหัสนักศึกษา : 63115268130
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:42:00

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort