โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวสุดารัตน์  บุรีแสง

รหัสนักศึกษา : 63115241116
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:18:50


 2.


 

 

นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ชัย

รหัสนักศึกษา : 63115242209
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:24:58


 3.


 

 

นางสาวธีรนันท์  ชมราศรี

รหัสนักศึกษา : 63115242214
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:45:27


 4.


 

 

นางสาวศุภิสรา  ข่วงทิพย์

รหัสนักศึกษา : 63115242225
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:26:12


 5.


 

 

นายธีรภัทร์  โคทังคะ

รหัสนักศึกษา : 63115244106
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:23:16


 6.


 

 

นางสาวศุภณิดา  สียางนอก

รหัสนักศึกษา : 63115244122
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:25:17


 7.


 

 

นางสาวปานทิพย์  ศรีกุลวงศ์

รหัสนักศึกษา : 63115244126
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:27:46


 8.


 

 

นายสสิธร  พันที

รหัสนักศึกษา : 63115244208
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:01:33


 9.


 

 

นางสาวณัฐธิดา  สืบสิน

รหัสนักศึกษา : 63115245101
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:46:45


 10.


 

 

นางสาวพรชิตา   พานเหนือ

รหัสนักศึกษา : 63115245125
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:53:00


 11.


 

 

นางสาวศรุตา  สังกิจ

รหัสนักศึกษา : 63115260112
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:01:45


 12.


 

 

นายศราวุธ  หาญอาษา

รหัสนักศึกษา : 63115260114
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 19:17:26


 13.


 

 

นายขจรศักดิ์  บุตรสา

รหัสนักศึกษา : 63115267128
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:34:17


 14.


 

 

นายธนาวุฒิ  ผ่านสุวรรณ

รหัสนักศึกษา : 63115268105
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:44:28


 15.


 

 

นายวิรไท  ศรีมะโรง

รหัสนักศึกษา : 63115268123
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:54:32


 16.


 

 

นายภานุพงศ์  อุปครราช

รหัสนักศึกษา : 63115271115
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:01:41


 17.


 

 

นายณัฐพงษ์  สิงหันต์

รหัสนักศึกษา : 63115271121
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:08:58

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort