โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวสุนิตา  คึมยะราช

รหัสนักศึกษา : 63115239226
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:25:21


 2.


 

 

นางสาวสุทธิดา  ทัศคร

รหัสนักศึกษา : 63115239230
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:29


 3.


 

 

นางสาวเกวลิน  เมามีจันทร์

รหัสนักศึกษา : 63115241103
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:22:44


 4.


 

 

นางสาวสุดารัตน์  โชติจรุง

รหัสนักศึกษา : 63115241113
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:25:54


 5.


 

 

นางสาวปริชาติ  เมืองมุงคุณ

รหัสนักศึกษา : 63115241123
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:23:32


 6.


 

 

นางสาวนริณี  บุญเรืองจักร

รหัสนักศึกษา : 63115242217
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 15:36:12


 7.


 

 

นางสาวธีร์สุดา  ทองอันตัง

รหัสนักศึกษา : 63115242231
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 17:17:39


 8.


 

 

นางสาวเขมิกา  สุนรบดี

รหัสนักศึกษา : 63115244132
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:11:13


 9.


 

 

นางสาวชนิการ์  สุขเปรมปรี

รหัสนักศึกษา : 63115244229
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:44:22


 10.


 

 

นางสาววลัยลักษณ์  กลิ่นน้อย

รหัสนักศึกษา : 63115244230
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 16:21:30


 11.


 

 

นายจักรพงศ์  แสนพรหม

รหัสนักศึกษา : 63115246109
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:23:39


 12.


 

 

นายปิยฉัตร  จำปา

รหัสนักศึกษา : 63115246112
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:57


 13.


 

 

นายนันทวัฒน์  สีเทียวไทย

รหัสนักศึกษา : 63115246119
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:16:25


 14.


 

 

นายปริญญา  เทียมเพ็ชร

รหัสนักศึกษา : 63115246131
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:36:17


 15.


 

 

นายณัฐพงศ์   ใครจันทร์เศรษฐ์

รหัสนักศึกษา : 63115246134
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:50:01


 16.


 

 

นายเก่งกาจ  นิครหล่อน

รหัสนักศึกษา : 63115265122
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:16:22


 17.


 

 

นางสาวประวันณา  โพธิ์บุญเรือง

รหัสนักศึกษา : 63115265127
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:40:10


 18.


 

 

นางสาวปนัดดา  ไกรศรี

รหัสนักศึกษา : 63115265129
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:40:07


 19.


 

 

นางสาวขวัญจิรา  ก่ำเชียงคำ

รหัสนักศึกษา : 63115267117
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:05:41


 20.


 

 

นางสาวขวัญนภา  ทองชัย

รหัสนักศึกษา : 63115267131
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 12:28:13


 21.


 

 

นางสาวนลินนิภา   ฮังกาสี

รหัสนักศึกษา : 63115268129
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:05:07


 22.


 

 

นางสาวศิริรัตน์  เศวตวงษ์

รหัสนักศึกษา : 63115268132
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:05:02


 23.


 

 

นางสาวธัญลักษณ์  วิดีสา

รหัสนักศึกษา : 63115268134
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:41:20


 24.


 

 

นางสาวสิรินยากร  หีบแก้ว

รหัสนักศึกษา : 63115268210
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-25 12:16:53


 25.


 

 

นายธวัชชัย  สิทธิขันแก้ว

รหัสนักศึกษา : 63115271110
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:28:46


 26.


 

 

นางสาวสิริภาพร  กันยา

รหัสนักศึกษา : 63115271133
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 16:37:20

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort