โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวชลินดา  แสนปัดสี

รหัสนักศึกษา : 63115239209
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:02


 2.


 

 

นางสาวนพดารา  เป้ยศรี

รหัสนักศึกษา : 63115239215
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:06:55


 3.


 

 

นางสาวอาทิตยา  เชื้อจันทา

รหัสนักศึกษา : 63115239220
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:08:02


 4.


 

 

นายศุภณัฐ  แสงฤทธิ์

รหัสนักศึกษา : 63115239229
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:55:23


 5.


 

 

นางสาวชลิดา  แสนสุข

รหัสนักศึกษา : 63115241120
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:58:15


 6.


 

 

นางสาวนิตยา  คำวิจารณ์

รหัสนักศึกษา : 63115241127
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 16:12:04


 7.


 

 

นายณัฐวุฒิ  แสนสามารถ

รหัสนักศึกษา : 63115241131
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 14:48:39


 8.


 

 

นางสาวกัลยารัตน์  อันพันลำ

รหัสนักศึกษา : 63115242118
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:44:13


 9.


 

 

นายวิศาล   เรียมแสน

รหัสนักศึกษา : 63115242134
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:28:49


 10.


 

 

นางสาวเพชรลดา  จิตอัคคะ

รหัสนักศึกษา : 63115242233
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:54:01


 11.


 

 

นางสาวนันท์ณภัส  ไชยมงคล

รหัสนักศึกษา : 63115244231
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:39:12


 12.


 

 

นางสาวชุติกาญจน์  บุรณะสุทธิ์

รหัสนักศึกษา : 63115245209
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:29:05


 13.


 

 

นางสาวอรสา  สุฤทธิ์

รหัสนักศึกษา : 63115245213
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:51:48


 14.


 

 

นายจรัส  ศรีสวัสดิ์

รหัสนักศึกษา : 63115245220
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:39:07


 15.


 

 

นายธนกร  ขันธวุธ

รหัสนักศึกษา : 63115245221
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:15:58


 16.


 

 

นางสาวสุชานันท์  มีจังหาร

รหัสนักศึกษา : 63115245223
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:29:04


 17.


 

 

นายธีรศักดิ์  นุพพล

รหัสนักศึกษา : 63115246104
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:53:11


 18.


 

 

นายจิระศักดิ์  ต้นสิน

รหัสนักศึกษา : 63115246115
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:56:19


 19.


 

 

นางสาวลลิตา  แก้วมะ

รหัสนักศึกษา : 63115246216
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:38:48


 20.


 

 

นายธนพล   พลมาศไ

รหัสนักศึกษา : 63115246221
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:02:43


 21.


 

 

นางสาวเรณุกา  หาญภูบาล

รหัสนักศึกษา : 63115246225
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:33:24


 22.


 

 

นางสาวอชิรญาณ์  ศรีใสย์

รหัสนักศึกษา : 63115265101
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:26:34


 23.


 

 

นางสาวรมิตา  โสมหา

รหัสนักศึกษา : 63115265110
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:31:05


 24.


 

 

นางสาวกานต์ธิดา  คิอินธิ

รหัสนักศึกษา : 63115265131
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:27:34


 25.


 

 

นางสาวกนกนารถ   ถนอมศักดิ์

รหัสนักศึกษา : 63115267107
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:39:10


 26.


 

 

นายกิตติศักดิ์  กองแก้ว

รหัสนักศึกษา : 63115267132
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 15:26:03


 27.


 

 

นางสาวศศิประภา  พลซา

รหัสนักศึกษา : 63115268202
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:52:22

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort