โรงเรียนฝึกสอน ธาตุนารายณ์วิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101223140 
 ชื่อ - สกุล : นายอรรถพล  พัจนา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201130 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอรนภา  วิเศษศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:31:45
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201149 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุทธิดา  วงค์สม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:28:59
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201155 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 13:42:55
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201159 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอโณทิยา   ชัยงาม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 13:39:55
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204101 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจณิสตา  บุญนาที
 ที่อยู่ : ตำบล โคกสี    อำเภอ สว่างแดนดิน   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 12:09:56
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204118 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอุไรลักษณ์  พรรื่นเริง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:56:24
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204120 
 ชื่อ - สกุล : นายเนติ์  มโนปัญญา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:37:40
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204150 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยพร  อุปพงษ์
 ที่อยู่ : ตำบล เชียงเครือ    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:22:52
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204154 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริลักษณ์  อัคนิจ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:56:06
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101205109 
 ชื่อ - สกุล : นายประดิวัฒน์  วงศ์ล่าม
 ที่อยู่ : ตำบล โพนบก    อำเภอ โพนสวรรค์   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:55:35
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101205110 
 ชื่อ - สกุล : นายอโนชา  หะติ่ง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 14:04:10
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101205131 
 ชื่อ - สกุล : นายชนกานต์  ศรีพรหม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 17:28:48
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101205140 
 ชื่อ - สกุล : นายชัยพร  จูมศรีสิงห์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:18:30
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206113 
 ชื่อ - สกุล : นายวิษณุสรรค์  ชุมปัญญา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:28:19
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206117 
 ชื่อ - สกุล : นายวัชรวุฒิ  สวยสุด
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:41:07
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206124 
 ชื่อ - สกุล : นายฤทธิไกร  คิอินธิ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:49:04
 18.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206128 
 ชื่อ - สกุล : นายสุริยา  โพธิโคตร
 ที่อยู่ : ตำบล เชียงเครือ    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 12:41:27
 19.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206132 
 ชื่อ - สกุล : นายอัษฎางค์  จงใจ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:52:01
 20.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206139 
 ชื่อ - สกุล : นายนิธิวัฒน์  พิลาภ
 ที่อยู่ : ตำบล สะอาดสมบูรณ์    อำเภอ เมือง   จังหวัด ร้อยเอ็ด

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 12:13:38
 21.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101208122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกรรณิกา  แย้มยวน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 16:37:26
 22.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101208131 
 ชื่อ - สกุล : นายสุวิทย์  บุตรวัง
 ที่อยู่ : ตำบล ท่าบ่อสงคราม    อำเภอ ศรีสงคราม   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 16:41:16
 23.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101208147 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอภิชญา  สุมังคะ
 ที่อยู่ : ตำบล ขมิ้น    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:10:30
 24.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101209106 
 ชื่อ - สกุล : นายโชดก  แก้วระดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 14:55:21
 25.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101209122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจารุวรรณ  แซมรัมย์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:20:13
 26.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101209146 
 ชื่อ - สกุล : นายพิชชากร  เหล่านายอ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 21:29:04
 27.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101225123 
 ชื่อ - สกุล : นายธนพล  วรสาร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 14:42:37
 28.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101225136 
 ชื่อ - สกุล : นายชยานนท์  บุพศิริ
 ที่อยู่ : ตำบล บดมาด    อำเภอ พรรณานิคม   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 14:42:39
 29.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101226134 
 ชื่อ - สกุล : นายพัฒนพงษ์  วิลาศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 20:26:20
 30.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101226144 
 ชื่อ - สกุล : นายณัฐสิทธิ์  สุพร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 10:28:59