โรงเรียนฝึกสอน ธาตุนารายณ์วิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101223140 
 ชื่อ - สกุล : นายอรรถพล  พัจนา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201130 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอรนภา  วิเศษศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201149 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุทธิดา  วงค์สม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201155 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201159 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอโณทิยา   ชัยงาม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204101 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจณิสตา  บุญนาที
 ที่อยู่ : ตำบล โคกสี    อำเภอ สว่างแดนดิน   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204118 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอุไรลักษณ์  พรรื่นเริง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204120 
 ชื่อ - สกุล : นายเนติ์  มโนปัญญา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204150 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยพร  อุปพงษ์
 ที่อยู่ : ตำบล เชียงเครือ    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101204154 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริลักษณ์  อัคนิจ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101205140 
 ชื่อ - สกุล : นายชัยพร  จูมศรีสิงห์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206113 
 ชื่อ - สกุล : นายวิษณุสรรค์  ชุมปัญญา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206117 
 ชื่อ - สกุล : นายวัชรวุฒิ  สวยสุด
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206124 
 ชื่อ - สกุล : นายฤทธิไกร  คิอินธิ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206128 
 ชื่อ - สกุล : นายสุริยา  โพธิโคตร
 ที่อยู่ : ตำบล เชียงเครือ    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206132 
 ชื่อ - สกุล : นายอัษฎางค์  จงใจ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206139 
 ชื่อ - สกุล : นายนิธิวัฒน์  พิลาภ
 ที่อยู่ : ตำบล สะอาดสมบูรณ์    อำเภอ เมือง   จังหวัด ร้อยเอ็ด

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 18.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101207133 
 ชื่อ - สกุล : นายวิศรุต  มากกลาง
 ที่อยู่ : ตำบล พังขว้าง    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 19.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101207150 
 ชื่อ - สกุล : นายศุภโชค  อุ่นวิเศษ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 20.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101208122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกรรณิกา  แย้มยวน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 21.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101208131 
 ชื่อ - สกุล : นายสุวิทย์  บุตรวัง
 ที่อยู่ : ตำบล ท่าบ่อสงคราม    อำเภอ ศรีสงคราม   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 22.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101208147 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอภิชญา  สุมังคะ
 ที่อยู่ : ตำบล ขมิ้น    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 23.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101209106 
 ชื่อ - สกุล : นายโชดก  แก้วระดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 24.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101209122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจารุวรรณ  แซมรัมย์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 25.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101209146 
 ชื่อ - สกุล : นายพิชชากร  เหล่านายอ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 26.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101225123 
 ชื่อ - สกุล : นายธนพล  วรสาร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 27.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101225136 
 ชื่อ - สกุล : นายชยานนท์  บุพศิริ
 ที่อยู่ : ตำบล บดมาด    อำเภอ พรรณานิคม   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 28.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101226134 
 ชื่อ - สกุล : นายพัฒนพงษ์  วิลาศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 29.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101226144 
 ชื่อ - สกุล : นายณัฐสิทธิ์  สุพร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน :