โรงเรียนฝึกสอน ธาตุนารายณ์วิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101225105 
 ชื่อ - สกุล : นายวัฒนา  สัตถาผล
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:50:16
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101201115 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชลียา  ดาบพิมพ์ศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-27 14:46:51
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101201116 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภัสสร  ใจช่วง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-27 17:30:52
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101201202 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธิดาพร  ศรีทัศน์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-27 15:11:18
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101201216 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววนิดา  ภาคภูมิ
 ที่อยู่ : ตำบล ดงมอน    อำเภอ เมือง   จังหวัด มุกดาหาร

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-27 07:50:11
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101204118 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนภสร  บุญเมืองแสน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 13:55:17
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101204124 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวเกศินี  ยิ่งเลิศ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 12:48:42
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101204217 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุธินี  เดชะ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 13:26:03
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101204224 
 ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎา  ทองพูล
 ที่อยู่ : ตำบล คำตากล้า    อำเภอ คำตากล้า   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 12:49:54
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101204225 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวพรปรียา  อัคพิน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 12:47:38
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101205218 
 ชื่อ - สกุล : นายเชษฐวิชญ์  ขันวัง
 ที่อยู่ : ตำบล ธาตุนาเวง    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-04-18 19:00:17
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101206101 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทนา  จิตอาคะ
 ที่อยู่ : ตำบล เชิงชุม    อำเภอ พรรณานิคม   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:02:40
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101206104 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจันทิมา  แกมกล้า
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:02:51
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101206105 
 ชื่อ - สกุล : นายสงคราม  ยะวงศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:08:32
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101206111 
 ชื่อ - สกุล : นายชัชชัย  จันทร์ศรีเมือง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:40:42
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101206114 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวิดา  วงค์ไกรษร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:04:36
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101206118 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวพรทิพย์  ทองขัน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:04:24
 18.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101208104 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนุจริน  สิมมา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 12:39:06
 19.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101208107 
 ชื่อ - สกุล : นายอุกฤษณ์  จันทร์ป้อง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 11:31:28
 20.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101208109 
 ชื่อ - สกุล : นายพงษ์พัฒน์  ธิวะโต
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ พรรณานิคม   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:11:53
 21.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101208121 
 ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์นรินทร์  แม้วจ๋า
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 11:57:03
 22.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101209101 
 ชื่อ - สกุล : นายภาณุวัช  สกุลไทย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 15:43:41
 23.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101209210 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุปราณี  ไขประพาย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:20:55
 24.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101226120 
 ชื่อ - สกุล : นายศรัญยู  อินสมนึก
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 10:46:04
 25.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101226201 
 ชื่อ - สกุล : นายกนกพันธ์   วังทะพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 11:54:55
 26.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101226209 
 ชื่อ - สกุล : นายภัควัฒน์  เรืองรุจี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 11:46:36
 27.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101235214 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวิชา  จันทร์โคตร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 11:45:34
 28.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101235223 
 ชื่อ - สกุล : นายอรรถชัย  อัคพิน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2019-03-25 11:55:59