โรงเรียนฝึกสอน ธาตุนารายณ์วิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201107 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวไพลิน  อุทรักษ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201130 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี  มังคละคีรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201131 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวโศรยา  พลไกรษร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201134 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี  วิรุณพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101204134 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสิโรทัย  มะตนเด
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101204141 
 ชื่อ - สกุล : นายทัศนัย  ทะรังศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101204148 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววันวิสา  ประสพดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101205102 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนิศากร  สุวรรณมาโจ
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแพง    อำเภอ บ้านแพง   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101205126 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววิราพร  บุตรศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101205141 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปัญชลิตา  อินทรศรี
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101205157 
 ชื่อ - สกุล : นายกฤษดา  พันธุ์วงษา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101206121 
 ชื่อ - สกุล : นายธีรวัฒน์  สุวรรณ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101206126 
 ชื่อ - สกุล : นายไกรฤกษ์  สิมงาม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101206156 
 ชื่อ - สกุล : นายกษิดิศ  ฤทธิวงศ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207132 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุชานาถ  บรเพ็ชร
 ที่อยู่ : ตำบล นาตงวัฒนา    อำเภอ โพนนาแก้ว   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207150 
 ชื่อ - สกุล : นายภัคพล  ยะภักดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207152 
 ชื่อ - สกุล : นายเกริก  แสงวงค์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 18.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207153 
 ชื่อ - สกุล : นายวิษณุ  แสงวงค์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 19.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101208108 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวรสริน  หินดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 20.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101208116 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนันธิดา  เพชรดีคาย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 21.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101208143 
 ชื่อ - สกุล : นายอาวัชนนท์  อิ่มเพ็ง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 22.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101209101 
 ชื่อ - สกุล : นายอมรฤทธิ์  พิมพ์มีลาย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 23.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101209141 
 ชื่อ - สกุล : นายเมธวัจน์  ธนธรธีรไพศาล
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 24.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101209144 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยะธิดา  ทุมกิจจะ
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแป้น    อำเภอ โพนนาแก้ว   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 25.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101223122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวลักขณา  ละกังถา
 ที่อยู่ : ตำบล พะทาย    อำเภอ ท่าอุเทน   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 26.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101223139 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวขวัญภิรมย์  ต่ายเนาว์ดง
 ที่อยู่ : ตำบล เหล่าปอแดง    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 27.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101223148 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกัญญา  ขยันการ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 28.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101224130 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกีรติยา  ยกชู
 ที่อยู่ : ตำบล นาหว้า    อำเภอ นาหว้า   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 29.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101224137 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวเกษรินทร์  จักรเครือ
 ที่อยู่ : ตำบล กุสุมาลย์    อำเภอ กุสุมาลย์   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 30.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101225112 
 ชื่อ - สกุล : นายอัครเดชา  เมืองแทน
 ที่อยู่ : ตำบล ธาตุเชิงชุม    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 31.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101226144 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวมลิษา  โคโขโล
 ที่อยู่ : ตำบล ฝั่งแดง    อำเภอ ธาตุพนม   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 32.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101226150 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจิตติมา  ภาระหัส
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 33.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101235125 
 ชื่อ - สกุล : นายเอกสิทธิ์  ทบภักดิ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน :