โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวขนิษฐา  ทะชัยวงค์

รหัสนักศึกษา : 63115265114
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:32:17


 2.


 

 

นางสาวฐิดารัตน์   ศรีวัตร

รหัสนักศึกษา : 63115265133
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:30:21


 3.


 

 

นายภูชิต  สิทธิเนตร

รหัสนักศึกษา : 63115268209
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:36:33


 4.


 

 

นายวิวัฒน์  ตังวิวัฒนาธร

รหัสนักศึกษา : 63115268214
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:28:01

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort