โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวสุดาพร  พรมเสน

รหัสนักศึกษา : 63115239105
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:22:22


 2.


 

 

นางสาวสุภาวดี  ระแสนพรหม

รหัสนักศึกษา : 63115239212
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:54:10


 3.


 

 

นายธนากร  แป้นแจ่มจาก

รหัสนักศึกษา : 63115246205
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:45:54


 4.


 

 

นางสาววิไลวรรณ  ราชมณี

รหัสนักศึกษา : 63115267129
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 02:29:47

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort