โรงเรียนฝึกสอน กุดบากพัฒนาศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205128 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกพร  โถดาสา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205136 
 ชื่อ - สกุล : นายวรรธนันท์  ภูโปร่ง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206105 
 ชื่อ - สกุล : นายอิทธิอนันต์  ใจสมร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206106 
 ชื่อ - สกุล : นายยงยุทธ  นามโต
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207104 
 ชื่อ - สกุล : นายณัฐดนัย  แสนสุริวงศ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207106 
 ชื่อ - สกุล : นายอัษฎา  ลามคำ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208111 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวชดากรณ์  สมปัญญา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235107 
 ชื่อ - สกุล : นายนครีย์  บัวหลวง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235125 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปนัดดา  บุญมา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort