โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายกนกศาสตร์  อุ่นคำ

รหัสนักศึกษา : 63115241107
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:33:01


 2.


 

 

นายสุวัชรชัย  จีนคำ

รหัสนักศึกษา : 63115241129
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:29:06


 3.


 

 

นางสาวแพวา   ถวิลรักษ์

รหัสนักศึกษา : 63115244121
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:36:30


 4.


 

 

นางสาวปัทมาพร  ใจดี

รหัสนักศึกษา : 63115244127
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:40:02


 5.


 

 

นางสาวจารุวรรณ  เล็กกระโทก

รหัสนักศึกษา : 63115265102
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:14:09


 6.


 

 

นางสาวชลพา  หาชัย

รหัสนักศึกษา : 63115265113
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:33:45


 7.


 

 

นางสาวภัทชริญา  ศรีราภา

รหัสนักศึกษา : 63115268114
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:05:17


 8.


 

 

นายวีรพงษ์  ไพคำนาม

รหัสนักศึกษา : 63115268125
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:01:28


 9.


 

 

นายมินธดา  ไพคำนาม

รหัสนักศึกษา : 63115271101
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 20:33:33

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort