โรงเรียนฝึกสอน พรรณาวุฒาจารย์

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206124 
 ชื่อ - สกุล : นายมงคล   สุวรรณชัยรบ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208116 
 ชื่อ - สกุล : นายนิติวัฒน์  ศรีระวงค์
 ที่อยู่ : ตำบล ขัวก่าย    อำเภอ วานรนิวาส   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208125 
 ชื่อ - สกุล : นายวรุตม์  ทองประภา
 ที่อยู่ : ตำบล ช้างมิ่ง    อำเภอ พรรณานิคม   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209120 
 ชื่อ - สกุล : นายธราดล  องอาจ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209125 
 ชื่อ - สกุล : นายพรรษวัฒน์  มาตราช
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort