โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายณัฐพงษ์  แพงดี

รหัสนักศึกษา : 63115241122
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 19:40:48


 2.


 

 

นายมนต์ชัย  ฟองอ่อน

รหัสนักศึกษา : 63115241134
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 19:42:09


 3.


 

 

นายธัญพิสิษฐ์  สุจริต

รหัสนักศึกษา : 63115244119
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 16:48:07


 4.


 

 

นางสาวเพ็ญพิชชา  โกสิงห์

รหัสนักศึกษา : 63115244210
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:36:22


 5.


 

 

นางสาวเปรมฤดี   สุธรรมมา

รหัสนักศึกษา : 63115244218
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:42:54


 6.


 

 

นางสาววชิรญาณ์  อุปสิทธิ์

รหัสนักศึกษา : 63115244233
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:31:09


 7.


 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีอริยศักดิ์

รหัสนักศึกษา : 63115260117
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:48:41


 8.


 

 

นายวัฒนพงษ์  ธงอาษา

รหัสนักศึกษา : 63115271109
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:03:49

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort