โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายเมธวิน  สวัสดิ์วงศ์ไชย

รหัสนักศึกษา : 63115239119
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:12:44


 2.


 

 

นางสาวภัทรพร  พรมพิลา

รหัสนักศึกษา : 63115239125
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:50:41


 3.


 

 

นางสาวจันทร์จิรา  สิงนิสัย

รหัสนักศึกษา : 63115239214
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:38:41


 4.


 

 

นายพงษ์เพชร  ไชยหงษา

รหัสนักศึกษา : 63115241114
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:27:56


 5.


 

 

นางสาววสุนันท์  ศรีสร้อย

รหัสนักศึกษา : 63115242115
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:42:39


 6.


 

 

นายศุภณัฐ  สมบูรณ์

รหัสนักศึกษา : 63115242223
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:21:21


 7.


 

 

นางสาวภัณฑิรา  แกมนิรัตน์

รหัสนักศึกษา : 63115242229
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:24:13


 8.


 

 

นางสาวนิพาพร  ขันธโคตร

รหัสนักศึกษา : 63115244101
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:51:59


 9.


 

 

นางสาวสุกัญญา  ปัญญาวัน

รหัสนักศึกษา : 63115244107
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:53:04


 10.


 

 

นายเอกราช  ชาติชำนิ

รหัสนักศึกษา : 63115244201
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:22


 11.


 

 

นางสาวภานรินทร์  สัพโส

รหัสนักศึกษา : 63115245135
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:29:47


 12.


 

 

นายจิรวัฒน์  ภาชนะวรรณ์

รหัสนักศึกษา : 63115246226
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:00:53


 13.


 

 

นางสาวสิริยากร  เกษณี

รหัสนักศึกษา : 63115265116
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:33:43


 14.


 

 

นายพงศกร   ใจกว้าง

รหัสนักศึกษา : 63115268213
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:10:30


 15.


 

 

นางสาวมัลลิกา  สาขามุละ

รหัสนักศึกษา : 63115268216
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:24


 16.


 

 

นางสาวสิริญา  เจนปรุ

รหัสนักศึกษา : 63115268228
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:06:52


 17.


 

 

นายธชธรรม  อินทร์คำน้อย

รหัสนักศึกษา : 63115271129
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:11:14

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort