โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาววัชรีวรรณ  พลศรี

รหัสนักศึกษา : 63115244123
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:37:22


 2.


 

 

นางสาวเสาวภาคย์  มุ่งเป้า

รหัสนักศึกษา : 63115244134
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:46:58


 3.


 

 

นางสาววิลาวัลย์  สิงห์เสนา

รหัสนักศึกษา : 63115245115
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-25 14:09:00


 4.


 

 

นางสาวศศิตา  เอาะน้อย

รหัสนักศึกษา : 63115245122
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:41:06


 5.


 

 

นางสาวฐิติยา  แสงนนท์

รหัสนักศึกษา : 63115245123
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:39:17


 6.


 

 

นายศิรสิทธิ์  ไตรธิเลน

รหัสนักศึกษา : 63115246110
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 13:11:45


 7.


 

 

นายมนัสชัย  โพธิ์คำพก

รหัสนักศึกษา : 63115260115
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:52:37


 8.


 

 

นายกนกพล  แก้วตาบรรเจิด

รหัสนักศึกษา : 63115260116
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 12:47:13


 9.


 

 

นางสาวจุฑาทิพย์  บัวศรี

รหัสนักศึกษา : 63115265128
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:36:12


 10.


 

 

นางสาว ชยุดา   รัตนลุน

รหัสนักศึกษา : 63115268112
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:25:06


 11.


 

 

นายเพ็ชร   ทองนาค

รหัสนักศึกษา : 63115268122
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:27:48


 12.


 

 

นางสาว​อริ​ศ​รา​  พิชัย​

รหัสนักศึกษา : 63115268215
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 09:35:17


 13.


 

 

นายรุ่งกิจ  พานิพันธ์ุ

รหัสนักศึกษา : 63115271114
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:24:23


 14.


 

 

นายรัชพล  สิงห์ปั้น

รหัสนักศึกษา : 63115271127
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:46:58

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort