โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวอินทิรา  วะดีศิริศักดิ์

รหัสนักศึกษา : 63115239118
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:47:27


 2.


 

 

นางสาวฤทัยชนก  บุพศิริ

รหัสนักศึกษา : 63115239211
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:55:40


 3.


 

 

นางสาวธิดารัตน์  เรืองศรี

รหัสนักศึกษา : 63115241124
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:13:43


 4.


 

 

นางสาวกัลยาณี  เศรษฐาไชย

รหัสนักศึกษา : 63115246213
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:57:09


 5.


 

 

นายฐิติพงษ์  ผายดี

รหัสนักศึกษา : 63115246214
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:37


 6.


 

 

นางสาวพิยดา  ไชยะตา

รหัสนักศึกษา : 63115246217
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:22:37


 7.


 

 

นางสาวกิตติยา  ขอภักดี

รหัสนักศึกษา : 63115265117
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:34:14


 8.


 

 

นายกิตติศักดิ์  อินธิโคตร

รหัสนักศึกษา : 63115265121
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:15:02


 9.


 

 

นางสาวพิณสุดา  เบ็ญไชย

รหัสนักศึกษา : 63115267124
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:52:00


 10.


 

 

นายพัชรพล  วะชุม

รหัสนักศึกษา : 63115268207
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-25 14:02:30


 11.


 

 

นางสาวจิตติมา  กุลอัก

รหัสนักศึกษา : 63115268220
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 18:23:36


 12.


 

 

นายอัศวเมธ  ผายทอง

รหัสนักศึกษา : 63115268222
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 16:58:43


 13.


 

 

นายกิตติศักดิ์  สารีรถ

รหัสนักศึกษา : 63115268230
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-27 13:45:14


 14.


 

 

นายจิตติทัต  ไชยสาคร

รหัสนักศึกษา : 63115271130
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 09:36:02

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort