โรงเรียนโพนงามศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายกฤตนัย  พรหมแสง

รหัสนักศึกษา : 63115242206
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:42:46


 2.


 

 

นางสาวภัทรภร  โพธิ์สุ

รหัสนักศึกษา : 63115245121
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:52:39


 3.


 

 

นางสาววริญญา   สุนทร

รหัสนักศึกษา : 63115245129
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:24:44


 4.


 

 

นายวีระพงษ์  จันพูน

รหัสนักศึกษา : 63115245130
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:24:54


 5.


 

 

นายธีรภัทร์  แก้วศรีรัง

รหัสนักศึกษา : 63115245232
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:51:18


 6.


 

 

นายนิรุธ  จันทะราช

รหัสนักศึกษา : 63115246108
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:39:11


 7.


 

 

นายธนากร  เถาว์กลาง

รหัสนักศึกษา : 63115246128
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:34:10


 8.


 

 

นายนิธิพัฒน์   เคนไชยวงศ์

รหัสนักศึกษา : 63115246130
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:39:33


 9.


 

 

นายเกรียงไกร  ช่วยรักษา

รหัสนักศึกษา : 63115246224
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:28:22


 10.


 

 

นางสาวเบ็ญจา​รัต  ชัยสุรินทร์​

รหัสนักศึกษา : 63115265106
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:29:23


 11.


 

 

นางสาวอัญมณี   บัวศรี

รหัสนักศึกษา : 63115265107
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:39:21


 12.


 

 

นายปิติพงษ์   พรหมแสง

รหัสนักศึกษา : 63115271118
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 14:48:34

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort