โรงเรียนฝึกสอน โพนงามศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101204108 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอรดา  ตุ่มแก้ว
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205108 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอรอารีญา  ไชยเลิศ
 ที่อยู่ : ตำบล พันนา    อำเภอ สว่างเดินดิน   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205124 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวชุติมา  แก้วฝ่าย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205127 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจริดาพร  ปาระพิมพ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206118 
 ชื่อ - สกุล : นายกิตติพัฒน์  สุพร
 ที่อยู่ : ตำบล ผึ่งแดด    อำเภอ เมือง   จังหวัด มุกดาหาร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206128 
 ชื่อ - สกุล : นายเกรียงศักดิ์  ช่วยรักษา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206130 
 ชื่อ - สกุล : นายอาร์นนท์   กำทองดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209118 
 ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎา  จันทะราช
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209126 
 ชื่อ - สกุล : นายเกียรติศักดิ์  คิดโสดา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort