โรงเรียนสว่างแดนดิน

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายชินกร  เพียนคำ

รหัสนักศึกษา : 62115260106
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 


 2.


 

 

นางสาวณัฐริกา  สาพรเจริญ

รหัสนักศึกษา : 63115241101
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 12:18:26


 3.


 

 

นางสาวจิราภรณ์  อ่อนหวาน

รหัสนักศึกษา : 63115241108
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 14:52:14


 4.


 

 

นางสาวชนิกา  จ้อยจีด

รหัสนักศึกษา : 63115244212
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:41:33


 5.


 

 

นางสาวธัญญารัตน์  รักจันทร์

รหัสนักศึกษา : 63115244216
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:41:44


 6.


 

 

นางสาวสุพิชชา  ช่างสอน

รหัสนักศึกษา : 63115244225
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:29:29


 7.


 

 

นางสาวชนิกานต์  นามโคตร

รหัสนักศึกษา : 63115246211
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:55:40


 8.


 

 

นางสาวเปรมสิณี  ศรีกันหา

รหัสนักศึกษา : 63115246228
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:47:07


 9.


 

 

นายปรินทร  เสาบุญผา

รหัสนักศึกษา : 63115260102
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 15:08:54


 10.


 

 

นางสาวศุธิตา  ชาคำลอด

รหัสนักศึกษา : 63115260103
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:19:53


 11.


 

 

นายศุภชัย  โคตรพรม

รหัสนักศึกษา : 63115260109
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 


 12.


 

 

นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ศรี

รหัสนักศึกษา : 63115260110
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:33:25


 13.


 

 

นางสาวสุมิตตรา  สีนาบุญ

รหัสนักศึกษา : 63115265118
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:31:18


 14.


 

 

นางสาวดาลิน  ภูครองแถว

รหัสนักศึกษา : 63115267105
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:44:19


 15.


 

 

นายวีรชัย  มูลกัน

รหัสนักศึกษา : 63115267119
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:32:26


 16.


 

 

นางสาวอรปรียา  วงค์ก่ำ

รหัสนักศึกษา : 63115268218
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:24:36


 17.


 

 

นางสาวมัชรีพร  จันทร์หา

รหัสนักศึกษา : 63115268221
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:52:59

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort