โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาววิลาสินี  แสนดวง

รหัสนักศึกษา : 63115242224
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 21:36:00


 2.


 

 

นายธีรภัทร  ผาด่านแก้ว

รหัสนักศึกษา : 63115244224
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:01:58


 3.


 

 

นางสาวขวัญจิรา  ไชยวงศ์คต

รหัสนักศึกษา : 63115245226
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 15:38:28


 4.


 

 

นางสาวภัทรวรรณ  หล้าพรหม

รหัสนักศึกษา : 63115246113
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-27 09:52:36


 5.


 

 

นางสาวผกาสินี  เสนจันตะ

รหัสนักศึกษา : 63115271135
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 20:09:51

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort