โรงเรียนฝึกสอน เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209102 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209103 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort