โรงเรียนฝึกสอน มัธยมศึกษาเทศบาล 3

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201115 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวชยาภรณ์  อ้อยรักษา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101201116 
 ชื่อ - สกุล : นายเกียรติศักดิ์  โทษาธรรม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207120 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยพร  กางทอง
 ที่อยู่ : ตำบล ไร่    อำเภอ พรรณานิคม   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207130 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวพิมพ์ปวีณ์  พรมประศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101207131 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนิศาชล  ไชยเพชร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208106 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวรุ่งขวัญ  คนไว
 ที่อยู่ : ตำบล นาสะเม็ง    อำเภอ ดอนตาล   จังหวัด มุกดาหาร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209106 
 ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎา  หูมแพง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209112 
 ชื่อ - สกุล : นายคณิน  รัตนชัย
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209129 
 ชื่อ - สกุล : นายธนัชพงศ์  วงศ์กลุ่ม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort