โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวภัทราวิภาวี  สุวรรณหาร

รหัสนักศึกษา : 63115241118
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:20:30


 2.


 

 

นางสาวศิริกัลยา   วีระคร

รหัสนักศึกษา : 63115241119
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:20:25


 3.


 

 

นางสาวพิชชานันท์   สกุลทอง

รหัสนักศึกษา : 63115242103
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:48:50


 4.


 

 

นายภัทรภัทร  เทพไพศาล

รหัสนักศึกษา : 63115242129
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:55:24


 5.


 

 

นายธนาธิป  เจียมจังหรีด

รหัสนักศึกษา : 63115242207
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:07:22


 6.


 

 

นางสาวณัฐธิดา  อุทัยวัตร

รหัสนักศึกษา : 63115244108
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:38:57


 7.


 

 

นายวิศรุต  สาบ้านบัว

รหัสนักศึกษา : 63115244110
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:56:31


 8.


 

 

นางสาวภิริยาพร  คำทะเนตร

รหัสนักศึกษา : 63115244113
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:38:56


 9.


 

 

นายอัษฎายุทธ  จันทร์ไทย

รหัสนักศึกษา : 63115244215
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:17:53


 10.


 

 

นางสาววราภรณ์  ใครอุบล

รหัสนักศึกษา : 63115245107
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:13:13


 11.


 

 

นางสาวนริศรา  โพธิ์แสนศรี

รหัสนักศึกษา : 63115245110
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:50:21


 12.


 

 

นายนัทธิพล  อินธิเสน

รหัสนักศึกษา : 63115245219
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:50:20


 13.


 

 

นายธีรวุฒิ  ชมภูพระ

รหัสนักศึกษา : 63115246230
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 15:36:25


 14.


 

 

นายภูมิศักดิ์  นนเลาพล

รหัสนักศึกษา : 63115246231
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:35


 15.


 

 

นายกฤติธี  ตาลาคุณ

รหัสนักศึกษา : 63115246234
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-04-01 01:19:46


 16.


 

 

นางสาวประภัสรา  หาญชัย

รหัสนักศึกษา : 63115265123
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 21:38:34


 17.


 

 

นางสาวสุภาวรี  วงษ์รัตนะ

รหัสนักศึกษา : 63115268111
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:06:45


 18.


 

 

นางสาวสุมิตรา  เหมือนตา

รหัสนักศึกษา : 63115269108
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:59:25


 19.


 

 

นางสาวระพีพรรณ  ไชยบุตร

รหัสนักศึกษา : 63115269123
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 


 20.


 

 

นางสาวญาสุดา  ศรีนาทม

รหัสนักศึกษา : 63115271124
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:13:24

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort