โรงเรียนฝึกสอน สกลทวาปี

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205116 
 ชื่อ - สกุล : นายกฤติกร  สุระเสียง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101205135 
 ชื่อ - สกุล : นายธีรกานต์  อัฐประจง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209105 
 ชื่อ - สกุล : นายสุภัทร  พิษไพ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101209110 
 ชื่อ - สกุล : นายทศพร  คำเพชร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort