โรงเรียนสกลทวาปี

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวสุพัตรา  มีไกรราช

รหัสนักศึกษา : 63115244205
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:48:01


 2.


 

 

นางสาวชนกนันท์  ถิ่นตองโขบ

รหัสนักศึกษา : 63115244206
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:26:07


 3.


 

 

นางสาวธมนวรรณ  บุญชาญ

รหัสนักศึกษา : 63115244214
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:38:07


 4.


 

 

นางสาวน้ำฝน  เขื่อนแก้ว

รหัสนักศึกษา : 63115244232
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:20:54


 5.


 

 

นางสาวขนิษฐา  ตาหมื่น

รหัสนักศึกษา : 63115265115
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:57:11


 6.


 

 

นางสาววลัยรักษ์  คำเกาะ

รหัสนักศึกษา : 63115265120
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 17:04:00


 7.


 

 

นางสาวอริษา  ขันขะ

รหัสนักศึกษา : 63115267120
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:08:01


 8.


 

 

นางสาวชลัญญา  แดงโชติ

รหัสนักศึกษา : 63115267121
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:56:18


 9.


 

 

นายวัชรพล  ลาแสดง

รหัสนักศึกษา : 63115271103
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 22:28:00


 10.


 

 

นายภาณุพงศ์  ภาคภูมิ

รหัสนักศึกษา : 63115271104
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 23:06:51

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort