โรงเรียนสกลทวาปี

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวหนึ่งฤทัย  เย็นทะชิด

รหัสนักศึกษา : 63115246103
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:53:21


 2.


 

 

นายทัศนาพล  นามเกตุ

รหัสนักศึกษา : 63115246126
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 


 3.


 

 

นางสาวศรัญญา  หารจำปา

รหัสนักศึกษา : 64115241113
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:07:48


 4.


 

 

นางสาวรัตติกาล  เหลาแตว

รหัสนักศึกษา : 64115242207
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:06:58


 5.


 

 

นางสาวปิยะดา  ดาบสีพาย

รหัสนักศึกษา : 64115242215
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:05:30


 6.


 

 

นางสาวอริยา  ธิโสภา

รหัสนักศึกษา : 64115242224
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 08:32:26


 7.


 

 

นายพิชยุทธ  ไกยะฝ่าย

รหัสนักศึกษา : 64115244129
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:05:41


 8.


 

 

นางสาวจุฑามาศ   หาญมนตรี

รหัสนักศึกษา : 64115244206
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:13:31


 9.


 

 

นางสาวปาณิศา  ทศมาศ

รหัสนักศึกษา : 64115244208
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:06:26


 10.


 

 

นางสาวสิริวิมล  วงษ์วาสน์

รหัสนักศึกษา : 64115244209
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:04:44


 11.


 

 

นางสาวสุภาวดี  นุ่มนวล

รหัสนักศึกษา : 64115245218
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 17:07:26


 12.


 

 

นางสาวศศิวิมล  ชาวบ้านกร่าง

รหัสนักศึกษา : 64115245229
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 17:10:57


 13.


 

 

นายนลธวัช   จำปาทอง

รหัสนักศึกษา : 64115267125
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-04 14:23:44


 14.


 

 

นางสาวอรวรรยา  กุลมินทร์

รหัสนักศึกษา : 64115268201
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:01:57


 15.


 

 

นางสาวผาณิตา  ทบอาจ

รหัสนักศึกษา : 64115268219
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:10:38

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort