โรงเรียนปลาปากวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวศรัญญา​  ผลวาด

รหัสนักศึกษา : 63115239123
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 15:31:12


 2.


 

 

นายศักดิ์สิทธิ์   เหลาบัว

รหัสนักศึกษา : 63115246102
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:03:56


 3.


 

 

นางสาวรัชดาพร  ลีฮวด

รหัสนักศึกษา : 63115265126
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:45:35


 4.


 

 

นางสาวสามิตรา  กระวานธง

รหัสนักศึกษา : 63115265130
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:07:37


 5.


 

 

นายเฉลิมวงค์  สว่างใจ

รหัสนักศึกษา : 63115267114
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:17:54


 6.


 

 

นางสาวฤธิดา  วงค์คำจันทร์

รหัสนักศึกษา : 63115268203
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 15:06:55

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort