โรงเรียนฝึกสอน นาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201125 
 ชื่อ - สกุล : นายวัชรเรศร์  เพียสา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-23 12:25:04
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201140 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกิติยา  อุคำ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-23 12:20:17
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201141 
 ชื่อ - สกุล : นายชนินทร  ฮวดคันทะ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-23 12:49:14
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101201154 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจิระภา  วงค์ศรีชา
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-23 12:21:56
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206127 
 ชื่อ - สกุล : นายสหภาพ  กระฉอดนอก
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 14:38:37
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101206134 
 ชื่อ - สกุล : นายหาญชัย  กิมาลี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 14:23:30
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101209144 
 ชื่อ - สกุล : นายทวศักดิ์  วังทะพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-23 09:51:46
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 57101225131 
 ชื่อ - สกุล : นายสุทธิรักษ์   อัคฮาดศรี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 2018-02-22 11:32:01