โรงเรียนฝึกสอน นาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101204233 
 ชื่อ - สกุล : นายกิติศักดิ์  สมัครค้า
 ที่อยู่ : ตำบล ธาตุเชิงชุม    อำเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 20:12:48
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101204248 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุทธิดา  สกุลวงศ์
 ที่อยู่ : ตำบล หนองบ่อ    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 15:45:12
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101205242 
 ชื่อ - สกุล : นายมานิต  เชื้อคำเพ็ง
 ที่อยู่ : ตำบล นาคู่    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 13:59:28
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101206161 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬารัตน์  ศรีสุภา
 ที่อยู่ : ตำบล น้ำเที่ยง    อำเภอ คำชะอี   จังหวัด มุกดาหาร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 16:07:29
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101206236 
 ชื่อ - สกุล : นายชะนัท  จันทะนะ
 ที่อยู่ : ตำบล คำพี้    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 14:00:25
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101206264 
 ชื่อ - สกุล : นายไพรรัช  ครองบุญ
 ที่อยู่ : ตำบล โคกสำราญ    อำเภอ เลิงนกทา   จังหวัด ยโสธร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 16:11:46
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101207127 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวชณัฎดา  วงค์พระไกร
 ที่อยู่ : ตำบล พิมาน    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 15:43:48
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101207162 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวประภัสสร  บุตรโคตร
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 15:48:09
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101207240 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววราลี  หาญชะนะ
 ที่อยู่ : ตำบล นาหนาด    อำเภอ ธาตุพนม   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 15:49:47
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101208170 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนารีนาฏ  น้อยเภา
 ที่อยู่ : ตำบล ก้านเหลือง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 15:06:21
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101208213 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศศิกาญจน์  ธาตุดี
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 13:55:28
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101209131 
 ชื่อ - สกุล : นายศราวุฒิ  วังทะพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-21 08:33:49
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101209132 
 ชื่อ - สกุล : นายน้ำมนต์  วงค์ตาขี่
 ที่อยู่ : ตำบล พุ่มแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-21 08:36:39
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101223120 
 ชื่อ - สกุล : นายอิทธิพงศ์  พ่ออามาตย์
 ที่อยู่ : ตำบล พุ่มแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 21:19:28
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101223130 
 ชื่อ - สกุล : นายธนาวัฒน์  คำศิริ
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-21 08:35:23
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101224108 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกกาญจน์  ทองสุข
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-17 15:51:06
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101226122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจิราพร  เชื้อขาวพิมพ์
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-18 10:09:47
 18.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101226133 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริกัลยา  เป้าปิด
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ บึงโขงหลง   จังหวัด บึงกาฬ

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-09-18 10:08:03