โรงเรียนฝึกสอน นาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101204233 
 ชื่อ - สกุล : นายกิติศักดิ์  สมัครค้า
 ที่อยู่ : ตำบล ธาตุเชิงชุม    อำเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:44:42
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101204248 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุทธิดา  สกุลวงศ์
 ที่อยู่ : ตำบล หนองบ่อ    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 14:09:49
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101205242 
 ชื่อ - สกุล : นายมานิต  เชื้อคำเพ็ง
 ที่อยู่ : ตำบล นาคู่    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:46:32
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101206149 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจิตติพร  ศรีประทุมวงศ์
 ที่อยู่ : ตำบล ม่วง    อำเภอ บ้านม่วง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-03-03 15:43:14
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101206161 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬารัตน์  ศรีสุภา
 ที่อยู่ : ตำบล น้ำเที่ยง    อำเภอ คำชะอี   จังหวัด มุกดาหาร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:28:37
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101206236 
 ชื่อ - สกุล : นายชะนัท  จันทะนะ
 ที่อยู่ : ตำบล คำพี้    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:26:03
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101206264 
 ชื่อ - สกุล : นายไพรรัช  ครองบุญ
 ที่อยู่ : ตำบล โคกสำราญ    อำเภอ เลิงนกทา   จังหวัด ยโสธร

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:26:05
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101207127 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวชณัฎดา  วงค์พระไกร
 ที่อยู่ : ตำบล พิมาน    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:26:13
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101207162 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวประภัสสร  บุตรโคตร
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:43:31
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101207240 
 ชื่อ - สกุล : นางสาววราลี  หาญชะนะ
 ที่อยู่ : ตำบล นาหนาด    อำเภอ ธาตุพนม   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 14:00:34
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101208170 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวนารีนาฏ  น้อยเภา
 ที่อยู่ : ตำบล ก้านเหลือง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:31:03
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101209131 
 ชื่อ - สกุล : นายศราวุฒิ  วังทะพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 20:55:54
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101209132 
 ชื่อ - สกุล : นายน้ำมนต์  วงค์ตาขี่
 ที่อยู่ : ตำบล พุ่มแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 15:20:43
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101223120 
 ชื่อ - สกุล : นายอิทธิพงศ์  พ่ออามาตย์
 ที่อยู่ : ตำบล พุ่มแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:44:18
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101223130 
 ชื่อ - สกุล : นายธนาวัฒน์  คำศิริ
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-28 00:38:17
 16.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101224108 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกกาญจน์  ทองสุข
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:26:29
 17.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101226122 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจิราพร  เชื้อขาวพิมพ์
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:53:00
 18.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101226133 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริกัลยา  เป้าปิด
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ บึงโขงหลง   จังหวัด บึงกาฬ

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 13:47:37
 19.

 
 รหัสนักศึกษา : 54101226216 
 ชื่อ - สกุล : นายราชนาวี  ปะจันตัง
 ที่อยู่ : ตำบล นาเลียง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2015-02-27 14:11:49