โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวณัฐกาญจน์  หนึ่งคำมี

รหัสนักศึกษา : 63115244103
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:12:57


 2.


 

 

นางสาวกันฑิมา  สุวรรณมงคล

รหัสนักศึกษา : 63115244105
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:22:38


 3.


 

 

นางสาวชลธิชา  ทิพย์คำมี

รหัสนักศึกษา : 63115244130
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:14:44


 4.


 

 

นายคามินทร์  บุตรสุวรรณ

รหัสนักศึกษา : 63115260101
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 20:54:57


 5.


 

 

นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์เต็ม

รหัสนักศึกษา : 63115260106
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 19:17:39


 6.


 

 

นางสาวนันท์นภัส  ตั้งศิริศรีสกุล

รหัสนักศึกษา : 63115265103
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:49:34


 7.


 

 

นางสาวกนกกานต์  เหล่าทะนนท์

รหัสนักศึกษา : 63115265112
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:45:42


 8.


 

 

นางสาวเขมอักษร  พ่อชมภู

รหัสนักศึกษา : 63115268121
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 21:35:00


 9.


 

 

นายรัชชานนท์  สิมแสง

รหัสนักศึกษา : 63115271125
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:43:15

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort