โรงเรียนฝึกสอน นาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201110 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวเจนจิรา  โพธิน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-04-04 10:25:55
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201146 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกัญญา  ไขไพวัน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-04-04 10:27:16
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201154 
 ชื่อ - สกุล : นายจาตุรงค์  ยตะโคตร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-04-04 10:22:14
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101206138 
 ชื่อ - สกุล : นายศรราม  นามเกตุ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-03-31 15:00:07
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207115 
 ชื่อ - สกุล : นายวิทวัส  เชื้อตาพระ
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-03-31 10:37:10
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207130 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธัญวรรณ  มานะสาร
 ที่อยู่ : ตำบล เหล่าโพนค้อ    อำเภอ โคกศรีสุพรรณ   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-03-31 10:11:06
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101208125 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปรางทิพย์  ดีพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-03-31 10:20:32
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101209103 
 ชื่อ - สกุล : นายศรัทธาเทพ  เต็งชัยภูมิ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-03-31 15:15:08
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101223126 
 ชื่อ - สกุล : นายนัสธพง  วงศ์คะสุ่ม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-03-31 10:07:55
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101226126 
 ชื่อ - สกุล : นายจีรศักดิ์  สุขศิริ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2017-03-31 14:42:14