โรงเรียนฝึกสอน นาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101204113 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลนภา  ฟ่อนเดไค
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 10:18:58
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101204123 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธิดารัตน์  เชื้อคำเพ็ง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 10:36:58
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101205114 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์  พระอินทร์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 10:41:50
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101206137 
 ชื่อ - สกุล : นายสมยศ  ไชยต้นเทือก
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 09:34:34
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101207127 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปัทมา  สมโสภาพ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-04-01 12:55:08
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101208127 
 ชื่อ - สกุล : นายภาณุพงศ์  พาดี
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-04-01 13:46:57
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101208134 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวหทัยรัตน์  วังทะพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 09:05:05
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101208150 
 ชื่อ - สกุล : นายชัยณรงค์  ใจทัศน์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 09:35:18
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101209145 
 ชื่อ - สกุล : นายเฉลิมรัตน์  วงค์ศรีทัศน์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 09:05:33
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 55101235117 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐวดี  ทศศะ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2016-03-31 10:37:46