โรงเรียนฝึกสอน นาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201110 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวเจนจิรา  โพธิน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201146 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกัญญา  ไขไพวัน
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101201154 
 ชื่อ - สกุล : นายจาตุรงค์  ยตะโคตร
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101206138 
 ชื่อ - สกุล : นายศรราม  นามเกตุ
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207115 
 ชื่อ - สกุล : นายวิทวัส  เชื้อตาพระ
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101207130 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธัญวรรณ  มานะสาร
 ที่อยู่ : ตำบล เหล่าโพนค้อ    อำเภอ โคกศรีสุพรรณ   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101208125 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปรางทิพย์  ดีพันธ์
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 56101223126 
 ชื่อ - สกุล : นายนัสธพง  วงศ์คะสุ่ม
 ที่อยู่ : ตำบล พุ่มแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน :