นักศึกษาฝึกสอน

โรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยา

 ลำดับ  ข้อมูลนักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101201228 
 ชื่อ - สกุล : นายวัชระ  ลานเจริญ
 ที่อยู่ : ตำบล หนองสังข์    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-04 17:00:40
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101204230 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวธนวรรณ  กิตติภัทรจรรยา
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 09:51:32
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101205124 
 ชื่อ - สกุล : นายอลงกรณ์  แก้วสอนดี
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 09:37:56
 4.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101206123 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวลาวดี  เชื้อดวงผูย
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 09:46:53
 5.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101206124 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวพรพิมล  เชื้อคนหมั้น
 ที่อยู่ : ตำบล ก้านเหลือง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 09:27:19
 6.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101206155 
 ชื่อ - สกุล : นายชลธิศ  หมื่นสา
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 09:52:24
 7.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101207124 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจุรีรัตน์  จอกทอง
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 11:33:41
 8.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101207127 
 ชื่อ - สกุล : นายสิทธิพงศ์  พ่อจันดา
 ที่อยู่ : ตำบล มหาชัย    อำเภอ ปลาปาก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 11:22:01
 9.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101207227 
 ชื่อ - สกุล : นายทรงพล  นันขันตี
 ที่อยู่ : ตำบล หนองฮี    อำเภอ ปลาปาก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 12:57:35
 10.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101207229 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวจิราพร  คำพิลา
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-04 21:35:08
 11.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101208131 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสายนิสา  ตันสมรส
 ที่อยู่ : ตำบล พิมาน    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-04 18:52:05
 12.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101208245 
 ชื่อ - สกุล : นายอนุรุท  สืบสุข
 ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 11:39:10
 13.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101209214 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวกาญจน์กนก  ทองจันทร์
 ที่อยู่ : ตำบล มุกดาหาร    อำเภอ เมืองมุกดาหาร   จังหวัด มุกดาหาร

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 09:57:37
 14.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101209250 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสุดารัตน์  คำพิมพ์
 ที่อยู่ : ตำบล นาแก    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 09:35:45
 15.

 
 รหัสนักศึกษา : 53101209251 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา  แสนศรี
 ที่อยู่ : ตำบล คำพี้    อำเภอ นาแก   จังหวัด นครพนม

 สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 2
 เลือกโรงเรียน : 2014-03-03 10:12:48