โรงเรียนฝึกสอน ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101206134 
 ชื่อ - สกุล : นายกฤษณะ  ชุมพล
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort